Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [101]

image

101. Tăng bối phận

May là Hứa Tư Văn ở một bên, lúc này lại lên tiếng, trước kia là phiên dịch chuyên thuộc của Vũ Khánh Cương, hiện tại lại có đất dụng võ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [101]”