Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [24]

image

Chương 24: Thính thanh trùng

Tiêu Khôi chạy trở về phòng, liền vội vàng mở thần thức ra, bắt đầu nghe trộm động tĩnh bên phía Dịch Hi Thần. Gã đã đem thính giác của mình và thính thanh trùng nối liền cùng một chỗ, âm thanh bên kia gã có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [24]”

Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [104]

image

104. Con gái và cháu trai

Hứa Tư Văn không hề từ bỏ dự định tiếp tục đắp nặn Vũ Khánh Cương, có điều đây đều là kế hoạch lâu dài, về thời gian mà nói, hiện tại chủ yếu nhất là về Hứa gia tập, cùng người trong nhà nói một chút chuyện của bọn họ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [104]”