Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [110]

image

110. Sự nghi ngờ

Kỳ thực Vũ Khánh Cương đang đứng ngay ngoài cửa, chỉ có điều nghe thấy hai người trong phòng tranh luận, không có đi vào mà thôi, hắn biết ý tứ của vợ, tiểu tử thúi hôm nay may mắn, có vợ cảnh tỉnh nó, chứ đổi thành hắn, thì đã sớm dùng cành liễu quất rồi, cho nó biết, hoa tại sao lại đỏ như vậy! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [110]”