Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [122]

image

122. Cuộc sống

Vũ Khánh Cương bị cái nắng cực nóng phía nam phơi đến ủ rũ, Hứa Tư Văn dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Vũ đại lão hổ về tới cái hang hổ của bọn họ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [122]”