Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [19]

image

Chương 19

Thấy thiếu niên đứng không động đậy, vú già trung niên quỳ gối tạ lỗi với A Đại và A Nhị gác ở cửa viện, “Thỉnh cầu hai vị đại huynh đệ để lão nô đi vào tặng đồ. Trước đó đại thiếu gia nhà ta có nhiều đắc tội với tam hoàng tử, đặc biệt phái lão nô đến tạ lỗi.” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [19]”

Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [124]

image

124. Triệu Thục Đình

Hứa Tư Văn tính thời gian một chút, sau đó đặt hàng ở trên mạng, bảo vệ cao ốc VT mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều bưu kiện, người làm việc ở đây đều có một thuộc tính chung, đó chính là trạch! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [124]”