Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [23]

image

Chương 23

Bởi vì An Hoa quận chúa đã dẫn quý nữ các nhà trở lại Bồ Đề tự sớm một bước, nữ quyến trong chùa hoặc nhiều hoặc ít đã có nghe thấy về hết thảy những việc phát sinh trong núi. E ngại thanh danh, mẫu thân của An Hoa quận chúa không dám lộ ra bốn phía, đưa lễ cho các nhà, ám chỉ bọn họ chớ có lắm lời miệng lưỡi, liền lập tức thu thập đồ đạc về nhà. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [23]”

Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [128]

image

128. Kết cục của Alice

Hai nhà lên quan tòa, dùng tốc độ nhanh nhất, vẻn vẹn hai ngày, liền có kết quả, Triệu Thục Đình thua, bồi thường cho phòng thiết kế một khoản phí tổn thất, lại là một khoản tiền. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [128]”