Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [130]

image

130. Con nít không khó nuôi

Hai người ba thành thực, chính thức tốt nghiệp vào buổi sáng thứ hai, lúc trở về một cái rương hành lý, lúc đi lại mang tới bốn cái. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [130]”