Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [144]

image

144. Ông chủ Vũ kiên trì

Ông chủ Vũ là ví dụ của thân thể vô cùng tốt, đồ trong bụng mà hắn phun ra ngoài, kỳ thực còn có chút thuốc chưa tiêu hóa hết, lại có thể hạ nhẫn tâm với mình, cho nên đến giờ hắn còn có thể chạy hăng hái. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [144]”