Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [149]

img_1117

149. Tiếp sau đó

Hứa Tư Văn cũng nổi giận, bởi vì nguồn gốc y lấy được băng ghi hình theo dõi không có cách nào nói rõ, cũng không có cách nào cung cấp làm chứng cứ được. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [149]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [43]

img_0922

Chương 43

Hữu Xu chán đến chết mà nằm trong nhà tù phủ kín rơm rạ, vài tên ngục tốt tụ ở bên ngoài uống rượu mua vui, trong lời nói liên tiếp trào phúng với cậu, cái gì mà “phượng hoàng rụng lông không bằng gà”, “công tử nhà quan lại đều là hạng mặt người dạ thú”, “lôi ra chém đầu, không một ai oan uổng” vân vân. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [43]”