Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [150]

 

img_1620

150. Phản công toàn diện

Tuy rằng Hứa Tư Văn không biết rốt cuộc Vũ Khánh Cương muốn làm thế nào trả thù lại, thế nhưng nhìn ra được, Vũ Khánh Cương là người không ăn được thiệt thòi. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [150]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [44]

img_0923

Chương 44

Dù sao thái thú cũng là quan to một phương, thực nhanh liền hoàn hồn lại từ trong kinh hãi, luôn mắng tổng bộ khoái hồ ngôn loạn ngữ, muốn hắn lấy ra chứng cớ vô cùng xác thực. Mọi việc đều là lời nói miệng, không lưu lại bất cứ chứng cớ nào để lấy ra tay được, tổng bộ khoái nhất thời bị hỏi điêu đứng. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [44]”