Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [156]

img_1198

156. Anh xác định đây là mẹ anh?

Vũ Khánh Cương làm ông chủ Đông Bắc Hổ, tự mình định ngày hẹn tất cả nhà cung ứng, ngồi ở trong phòng họp, một trăm hai mươi tám nhà cung ứng, lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ truyền kỳ của tập đoàn Đông Bắc Hổ ông chủ Vũ Vũ Khánh Cương. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [156]”