Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [160]

img_1237

160. Chuyển ngoặt thần kỳ khó bề phân biệt

Từ đầu đến cuối Trương Lam Hà đều không nói với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn rằng Cao Nham và Tiêu Dũng là thân phận gì, cũng không tiết lộ bối cảnh gia đình của bọn họ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [160]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [54]

img_1244

Chương 54

Cửu hoàng tử và Trọng Khang đế nói chuyện một lát, lấy được thánh chỉ điều nhiệm Triệu tri châu vào Hộ bộ mới về Đông Cung. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [54]”