Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [161]

img_1215

161. Chương trình đặc biệt

Cao Nham nói là tự mình an bài, đúng là hắn ta an bài nhưng kỳ thật không phải là tự khảo sát thực địa, hắn chỉ là lôi kéo mấy người thú vị bên cạnh mình, hỏi một tiếng xem nơi nào thú vị, kết quả là có người đề cử Hoa Hồng Đỏ này. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [161]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [55]

img_1249

Chương 55

Hoàng thất Hạ Khải có quy định, một khi hoàng tử vừa được mười tám tuổi nhất định phải xuất cung lập phủ, đồng thời sắc phong hoàng tước. Cửu hoàng tử tuy là con út, nhưng trong hoàng thất cung phi đông đảo, mang thai cùng thời gian cũng không ít, người cùng tuổi với hắn có hai người, phân biệt là thất hoàng tử và bát hoàng tử, sinh nhật bất quá chỉ kém mấy tháng. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [55]”