Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [58]

img_1317

Chương 58

Lúc hai mẫu tử dùng cơm, đã có ám vệ đem tin tức “Vương thị giúp Triệu tiểu công tử xem xét một nha đầu thông phòng, mà tiểu công tử có chút bị đả động” truyền vào trong cung. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [58]”