Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [72]

img_1514

Chương 72

Thẩm vấn xong những người liên can, nam tử nhìn sắc trời còn sớm, liền mời Hữu Xu ra phía sau điện uống trà. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, tuy rằng sợ hãi bị hắn khám phá lai lịch, Hữu Xu cũng kiên trì đi theo, tiếp nhận nước trà đối phương tự mình đưa qua, thật cẩn thận mà nhấp một hơi. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [72]”