Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [73]

img_1537

Chương 73

Nghe được Hình bộ thượng thư tự mình đến Lệ Thuỷ phúc tra án cướp bạc, lại còn tại chỗ ban bố thánh chỉ phóng thích Triệu huyện lệnh, Vương tri phủ và Hách Tả Tư sợ tới mức hồn rời khỏi xác, ngồi yên một lúc lâu mới vội vàng mặc quan bào tiến đến nghênh đón. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [73]”