Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [187]

img_1558

187. Chuyện quá khứ

Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương đến đại viện Vũ gia, cũng sắp không nhận ra luôn! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [187]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [81]

img_1594

Chương 81

Huyền Quang đế ngăn cản Hữu Xu gần như sắp quỳ xuống đất, biết rõ còn hỏi, “Triệu lang trung, lần này yết kiến là vì chuyện gì?” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [81]”