Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [192]

img_1623

192. Xem rồi làm đi

Ba ngày, gần như tất cả những người nên biết và có thể biết đều biết đứa bé đời thứ ba Vũ gia ra đời, đại danh tiểu danh đều đầy đủ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [192]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [86]

img_1593

Chương 86

Hữu Xu vốn còn đang lo lắng nên làm thế nào phá giải yêu thuật, nhưng sau khi gặp gỡ chủ tử liền không nóng nảy nữa. Chỉ cần có thể ở cùng với chủ tử, thì dù có biến thành một con chó cậu cũng cam nguyện, nếu như khôi phục thân người, có lẽ sẽ không thể gặp gỡ bất ngờ như hiện tại, càng không thể sớm chiều ở chung, nếu muốn vào cung, có lẽ chỉ có thể đi làm thái giám. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [86]”