Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [89]

img_1411

Chương 89

Quỷ ngao là giống ngao tạng, phần lớn đều nhiễm tật bệnh, tính tình thực không ổn định, thường được nhân loại thuần dưỡng thành đấu khuyển. Quyền quý Đại Yến quốc tình hữu độc chung với đấu khuyển, thường thường tụ tập cùng một chỗ xem xét, mà số đấu khuyển trong cung là dùng để tiến hành biểu diễn tại những bữa tiệc lớn. Để khiến tình cảnh càng thêm kịch liệt huyết tinh, thái giám miêu cẩu phường thường thường bỏ đói chúng nó hơn mười ngày, sau đó thả tử tù trong thiên lao ra cho chúng nó truy đuổi cắn xé, thịt người sau khi cắn chết tự nhiên thành thức ăn cho chó. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [89]”