Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [198]

img_1619

198. Liên quan tới Hữu Tài

Mọi người cũng không biết hai người bọn họ náo loạn không được tự nhiên cái gì, nói chung là Vũ Khánh Cương vừa nghe nói Hứa Tư Văn căn bản không rời khỏi đại viện Vũ gia, liền chạy như bay trở về! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [198]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [92]

img_1035

Chương 92

Hữu Xu vốn tưởng rằng thái hậu sẽ lập tức động thủ, nào ngờ đợi hai ba tháng cũng không thấy động tĩnh, chỉ đành để lão quỷ đi hỏi thăm tình hình. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [92]”