Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [203]

img_1650

203. Tui là người có vợ!

Những ngày thanh nhàn cũng chỉ có mấy ngày, Trương Lam Hà gọi điện thoại đường dài, kêu khổ thấu trời, nhất định muốn Hứa Tư Văn trở lại, hắn nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [203]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [97]

img_1715

Chương 97

Rốt cuộc tìm được bảo bối tâm ái, tiếng lòng buộc chặt hơn một tháng của thất hoàng tử mới coi như trầm tĩnh lại, nghe cậu nói việc tạo súc, lập tức viết một phong thư, sai người đưa đến Giáng huyện Hoài châu, lệnh huyện lệnh Giáng huyện nghiêm tra nội tình, phải tìm ra được tất cả người bị hại. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [97]”