Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [221]

img_1792

221. Ít nhất sáu dấu cộng

Sau khi trở về, tự nhiên là mang con sói đến nhà Vũ Khánh Cương rồi! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [221]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [115]

img_1844

Chương 115

Thành vương đem toàn bộ sách thuốc có thể tìm được đưa tới Nhân Tâm đường, đầy mười tám thùng, lúc này đang chất đống ở trước đường, vừa mới tới gần liền có thể ngửi thấy mùi thư hương nồng đậm. Hữu Xu thích nhất là đọc sách, lập tức mở cái thùng cao nhất, tìm ra mấy quyển lật xem, sau đó thất vọng. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [115]”