Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [232]

232. Đầu to làm bia đỡ đạn

Kỹ thuật viên Hứa hữu kinh vô hiểm được cứu về, chỉ là lúc cuối, làm cho tất cả mọi người xem một hồi show ân ái, lúc Hứa Tư Văn từ trong xe đi xuống, cả người đều là màu đỏ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [232]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [126]

Chương 126

Trừng trị Thánh Nguyên đế xong, Hữu Xu lập tức thúc giục Cung thân vương dẫn mình đi xem cá mặt quỷ. Đoàn người tới hậu viện, chỉ thấy một cái vại cực lớn đặt ở dưới mái hiên, vài tên tôi tớ đang ném cá nhỏ, tôm nhỏ vào trong. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [126]”