Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [233]

233. Khắc phục hậu quả

Ông cụ cũng đã kích động như thế, Hứa Tư Văn dám không nghe lời hả? Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [233]”