Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [243]

243. Hứa Tư Văn chất vấn

Chu Địch hối hận đến ruột đều xanh! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [243]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [137]

Chương 137

Khi Lâm Đức Hải báo tình huống với tướng quân, Hữu Xu cũng đang trò chuyện với đạo sư. Làm đệ tử có “tiền đồ” nhất lớp thần tượng hài, đạo sư đánh giá cậu rất cao, cũng nguyện ý cho cậu một ít cơ hội. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [137]”