Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [4]

Chương 4: Sủng ái của thần sáng thế

Lucifiel không phải là lần đầu tiên tới gần thượng đế. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [4]”