Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [5]

Chương 5: Ta là của ngài

Lucifiel nghĩ nát óc cũng không ra mà nhìn thần xuống giường. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [5]”