Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [6]

Chương 6: Giữ lại sau hội nghị thánh đường

Ngày hôm sau Lucifiel liền trả phép. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [6]”