Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [7]

Chương 7: Thần linh biển thủ của công

“Lại đây.”

Mệnh lệnh của thần linh không thể làm trái. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [7]”