Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [10]

Chương 10: Bóng đêm tối nay quá mức đẹp đẽ

Lucifiel bước ra khỏi truyền tống trận, sửng sốt. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [10]”