Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [12]

Chương 12: Sách là bậc thang tiến bộ của thiên sứ

Sí thiên sứ trưởng không hề có kinh nghiệm hiện tại thực khó giải quyết. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [12]”

Advertisements