Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [14]

Chương 14: Nhóm sí thiên sứ thăm tù

Tin tức Michael xảy ra việc bị phong tỏa ở Hằng Tinh thiên, nhưng mà nhóm sí thiên sứ đều biết. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [14]”