Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [16]

Chương 16: Tiếng hát của Lucifiel

Một tháng đối với thiên sứ thọ mệnh dài lâu mà nói là rất ngắn ngủi. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [16]”