Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [22]

Chương 22

Trong đại thánh đường, sách Sáng Thế nói rằng: “Điện hạ đi rồi.” Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [22]”