Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [34]

Chương 34: Khánh điển tinh linh tộc

Không hề ngoài ý muốn, Gabriel vào sổ đen trong lòng Lucifiel. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [34]”