Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [62]

Chương 62: Không bằng ngươi

Qua ba năm, năm 18 kỷ Thánh Quang, thần điện Hằng Tinh thiên xây xong. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [62]”