Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [64]

Chương 64: Đêm đến chỗ Yahveh

Tin tức Yahveh vào thần điện ở, trở thành người thủ vệ lan truyền nhanh chóng ở Hằng Tinh thiên. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [64]”