Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [70]

Chương 70: Chín tầng địa ngục

Đối với Lucifiel mà nói, địa ngục là một địa phương xa lạ. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [70]”