Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [161]

Chương 161: Ta là hắc thượng đế, là chúa sáng thế của các ngươi

Ánh sao thanh lãnh thay thế vầng trăng máu, khiến đầy trời sao sáng. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [161]”

Advertisements