Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [161]

Chương 161: Ta là hắc thượng đế, là chúa sáng thế của các ngươi

Ánh sao thanh lãnh thay thế vầng trăng máu, khiến đầy trời sao sáng. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [161]”