Posted in Đại xúc

Đại xúc [21]

Chương 21: Kraken là bạn tốt nhất của con người

Hiện giờ dưới bàn toàn xúc tu, không thể bị Thẩm Diệu nhìn thấy! Thẩm Diệc Thanh nghĩ, vội ngăn cản: “Đừng nhặt, kêu phục vụ đem thêm cái nữa đi.” Tiếp tục đọc “Đại xúc [21]”