Posted in Đại xúc

Đại xúc [25]

[Xúc tu Kraken òm ọp òm ọp]

Chương 25: Kraken bảo bảo xoa xúc tu nói:

Thẩm Diệu thưởng thức ảnh gia đình hải quái một chốc, liền tiếp tục nhìn bức họa tiếp theo. Tiếp tục đọc “Đại xúc [25]”