Posted in Đại xúc

Đại xúc [41]

Chương 41: Cha tui sẽ san nơi này thành bình địa! 

Lúc kraken ba ba tìm con trai khắp nơi, thì đồng thời các bạn bè hải quái của hắn cũng đều đang hỗ trợ, có một con sứa bất tử quan hệ rất rộng nghe nói ở một quốc gia cách đảo Banicks rất xa có một tổ chức nghiên cứu ma vật ngầm tiếng thối lan xa, hải quái cung cấp tình báo chính là được thả ra từ nơi đó. Tiếp tục đọc “Đại xúc [41]”