Posted in Đại xúc

Đại xúc [68]

[Giấc mộng cầm tù người cành cạch cành cạch]

Chương 68: Tác giả sama xin đăng chương mới! 

“Má nó, mù mù…” Tưởng thẳng nam thấy hiện trường chơi gay rụt mặt về, phanh một tiếng sập cửa. Tiếp tục đọc “Đại xúc [68]”