Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [24]

Chương 24: Người đi viếng tới cửa

Đại nạn ý nói về tuổi thọ, đại nạn sắp tới chính là ngày chết sắp tới. Huống hồ tiền giấy vốn là vong hồn sử dụng, tai treo tiền giấy, là tử triệu, Hoàng Tiến Dương mắt trái tàng âm, nên nhìn thấy. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [24]”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [1]

QUYỂN 1

CP thứ nhất: Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

☆1. Vương thiếu hiệp và lễ rụng tóc

Giờ cao điểm buổi chiều, thùng xe tàu điện ngầm. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [1]”