Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [3]

☆3: Quả táo nhỏ và con nhím nhỏ

Ỷ kiếm túy thiên thương không từ bỏ lại gửi sang một lời mời giao dịch, bỏ vào ô giao dịch mười vạn linh thạch, nói: “Nhận đi, không thể để em kêu tôi là sư phụ không công được.” Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [3]”