Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [32]

Chương 32: Mất trộm

Pháp ấn là pháp vật quan trọng của đạo giáo, chủng loại vô cùng nhiều, mỗi loại có hiệu quả riêng, chẳng hạn như binh ấn dùng để điều động quỷ thần binh tướng, chức ấn đại biểu cho thần chức chức vị của đạo sĩ. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [32]”