Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [48]

Chương 48: Móc treo cặp

Tin tức Dương Bình Trì Đô Công ấn mất trộm không phải bí mật gì, đăng lên tin tức một lượt, Hoàng Tiến Dương đã sớm biết. Sau đó Thi Trường Huyền lại bởi vì chuyện Bùi Tiểu Sơn mà xin nghỉ mấy lần, làm bạn học của Thi Trường Huyền, hắn ta cũng có biết. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [48]”