Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [84]

Chương 84: Trúng tà

“Trọc bất uế hình, tử bất phương sinh. Ma chưởng nhuy mục tam biến, thanh long tại ngô tả, bạch hổ tại ngô hữu, chu tước tại ngô tiền, huyền vũ tại ngô hậu. Thần cấm sắc thủy trừ trần cấu, cấp cấp như luật lệnh!” Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [84]”