Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [167]

img_1243

167. Vũ Khánh Cương bị tai nạn xe cộ!

Đối với khúc nhạc dạo ngắn này Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn căn bản không để ý, mấy ngày này trong tân thành Lan châu cũng có không ít cô gái, dùng phương thức này tiếp cận hai người. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [167]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [61]

img_1245

Chương 61

Khi ở trong núi, Hữu Xu đã xem qua các loại trận pháp diễn luyện vô số lần, tất nhiên là định liệu trước. Cậu tăng lớn lượng máu và tinh thần lực đưa vào, lại bày trận một lần nữa, khi song long phát uy chẳng những hủy bàn cát thật lớn, ngay cả trướng đỉnh cũng cùng bị văng đi, chư vị tướng lãnh tức thì bị đao gió cắt đến thương tích chất chồng, chật vật không chịu nổi. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [61]”