Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [22]

image

Chương 22: Ta dọa dọa hắn

Sau khi Trưởng Tôn Tử Quân cùng Công Tôn Địch đấu xong, mấy trận tỷ thí kế tiếp cũng tiến hành rất nhanh, duy nhất dây dưa đấu lâu là Dịch Hi Thần cùng Võ Mạt. Giống như trận trước, tuy rằng tất cả mọi người mong đợi nhìn thấy Dịch Hi Thần lần thứ hai phát huy vượt xa người thường, nhưng mà Dịch Hi Thần lại đánh đến cực kỳ bảo thủ, gần như là bị Võ Mạt đuổi theo đánh. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [22]”